Vedtægter

Vedtægter for Sparkær og omegns amatørteaterforening.

§1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er “Sparkær og omegns amatørteaterforening!, Stiftet d. 30.10.1978. Foreningen har hjemsted i Sparkær.

§2 Formål:
Foreningens formål er ar tilbyde deltagelse i amatørteater og andre beslægtede kulturelle formål.

§3 Medlemmer:
Enhver, som ønsker at deltage i foreningens virke, og som vil arbejde med at fremme/støtte foreningens formål, kan optages som medlem.

§4 Drift:
Den fornødne kapital til driften af foreningen tilvejebringes ved kontigentbetaling fra foreningens medlemmer, suppleret med offentlige tilskud og indtægter fra aktiviteter og eventuelle sponsorater.

§5 Regnskab:
Regnskabsåret løber fra d. 01.01 til d. 31.12 og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§6 Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes hvert år i 1. Kvartal.
Indkaldelse til den ordinær generalforsamling indvarsles senest 10 dage før enten skriftligt til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale presse.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Kontigentfastsættelse.
 5. indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Valg af 2 suppleanter.
  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

– Skriftligt valg anvendes ved alle valg, samt ved andre beslutninger, hvis et medlem begærer det.
– Alle betalende medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare.
– Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på det ordinær generalforsamling, skal være underskrevet af stilleren og være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
– En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er varslet efter forskrifterne.
– Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal.
– Forslag, om vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt mindst 3/4 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
– Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der vælge skiftevis 2 i lige år og 3 i ulige år.
– Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år.
– Bestyrelsen vælger ud af sin midte hvert år: Formand, næstformand og kasserer.
– Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter en motiveret begæring herom til formanden. Der indvarsles til ekstraordinær generalforsamling efter samme udgangspunkt som ved ordinær generalforsamling.

§7 Bestyrelse:
Bestyrelsen holder møde, så ofte det skønnes nødvendig. Møderne indkaldes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig flertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omfang den finder det nødvendigt.

§8 Opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun ske efter dette vedtages på 2 efter hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvortil der er sket særlig indkaldelse af medlemmerne med motiveret dagsorden. Møderne skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum og højst 60 dages mellemrum. Opløsning kan ske når forslaget er vedtaget med mindst 3/4 dele af de afgivne stemmer. I tilfælde af en eventuel formue anvendes denne til/på Billingescenen i Sparkær.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 28.02.2013 på foreningens generalforsamling.